Medyczne Studium Zawodowe im. Polskiego Czerwonego Krzyża

dawniej Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej

  • Wynajem sal szkoleniowych w atrakcyjnych cenach; Tanie noclegi w centrum Poznania

zaufali nam

Newsletter

Zapisz się do newslettera MSZ PCK

Statystyki

  • Visitors:
  • Dzisiaj: 122
    Ogółem: 24981

Opiekun w domu pomocy społecznej

f05.jpg OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  - 2-letni cykl kształcenia -tryb zaocny - nauka bezpłatna

Kierunek zostanie uruchomiony, pod warunkiem złożenia dokumntów przez minimum 25 osób

Nauka w Policealnej Szkole Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych nr 2 w Poznaniu

 

INFORMACJA O ZAWODZIE OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ:

Zawód wprowadzony na rynek edukacyjny w 2001 r. Opiekun w domu pomocy społecznej pełni rolę osoby pierwszego kontaktu wobec osób niesamodzielnych, chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących stałej opieki i pielęgnacji, oderwanych przez fakt zamieszkania w instytucjach całodobowych od codziennych kontaktów z rodzinami i bliskimi. W bezpośredniej opiece nad podopiecznym realizuje indywidualny plan pracy i opieki, pomaga w zaspakajaniu potrzeb, rozwiązywaniu problemów, wykonywaniu codziennych czynności z zakresu samoobsługi lub pełni funkcje zastępcze. Organizuje osobie podopiecznej czas wolny umożliwiając samorealizację, rozwój zainteresowań, integrację z rodziną, społecznością lokalną i innymi mieszkańcami DPS lub innej instytucji opiekuńczej. Praca z osobą niesamodzielną, chorą i niepełnosprawną wymaga od opiekuna empatii, kreatywności i konsekwencji w realizacji zadań oraz umiejętności kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu osoby podopiecznej. Proces starzenia się ludności Polski stale postępuje. Wraz z wiekiem wzrasta niepełnosprawność. Oznacza to większe zapotrzebowanie na stałą opiekę i świadczenia pielęgnacyjne. Coraz częściej osoby starsze nie mogą liczyć na bezpośrednią opiekę ze strony aktywnych członków rodziny. To wszystko będzie zmuszało wiele osób do korzystania z instytucjonalnych form pomocy.

PRZEDMIOTY:

wychowanie fizyczne; podstawy organizacji domu pomocy społecznej; bio-psycho-społeczne funkcjonowanie człowieka; teoretyczne podstawy opieki; metodyka pracy opiekuńczo-wspierającej; język obcy w pomocy społecznej; usługi opiekuńcze; aktywizacja osoby podopiecznej; trening umiejętności społecznych; praktyki zawodowe.                                   

ZADANIA I KOMPETENCJE:

określanie misji instytucji opiekuńczych i pomocowych ze szczególnym uwzględnieniem roli domu pomocy społecznej w zmieniających się warunkach społecznych; określanie zadań i kompetencji opiekuna w pomocy instytucjonalnej uwzględniając obowiązujące standardy usług; postrzeganie człowieka jako niepowtarzalną, złożoną jednostkę w kontekście jego możliwości, ograniczeń oraz interakcji społecznych; dokonywanie w sposób kompleksowy analizy potrzeb i problemów podopiecznego; wspieranie i towarzyszenie człowiekowi w różnych czynnościach życia codziennego (higiena osobista, samoobsługa, organizacja czasu wolnego) oraz dbanie o jego bezpieczeństwo; współpracowanie z podopiecznym oraz innymi ważnymi dla niego osobami (rodzina, znajomi, specjaliści); kształtowanie odpowiednich postaw u podopiecznych; udzielanie pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia; nauczenie podopiecznego wykonywania podstawowych czynności poprzez planowane zajęcia ruchowe, plastyczne lub techniczne; prowadzenie dokumentacji pracy z podopiecznym.

WYMAGANIA PSYCHOFIZYCZNE WOBEC KANDYDATÓW:

zamiłowanie do pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi; zrównoważone reakcje emocjonalne; zdolność nawiązywania kontaktu; tolerancja; wrażliwość estetyczna; spostrzegawczość; wytrwałość; cierpliwość; obowiązkowość i odpowiedzialność.

MIEJSCE PRACY:

Absolwenci mogą podjąć pracę w domach pomocy społecznej dla dzieci, specjalistycznych domach pomocy społecznej (dla osób starszych, upośledzonych umysłowo, chorych psychicznie, itd.) w kraju i zagranicą, środowiskowych domach samopomocy, ośrodkach wsparcia dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi, a także środowiskach domowych lub rozpocząć własną działalność.

Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Z dyplomem absolwent otrzymuje EUROPASS - suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (w języku polskim i angielskim), który określa profil umiejętności zawodowych.