Medyczne Studium Zawodowe im. Polskiego Czerwonego Krzyża

dawniej Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej

  • Wynajem sal szkoleniowych w atrakcyjnych cenach; Tanie noclegi w centrum Poznania

zaufali nam

Newsletter

Zapisz się do newslettera MSZ PCK

Statystyki

  • Visitors:
  • Dzisiaj: 148
    Ogółem: 13063

Opiekun medyczny

f08.jpg

OPIEKUN MEDYCZNY  - roczny cykl kształcenia - tryb zaoczny - nauka bezpłatna

Nauka w Policealnej Szkole Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych nr 2 w Poznaniu

 

INFORMACJA O ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY:

Opiekun medyczny to zawód, który został wprowadzony do klasyfikacji zawodów w Polsce od lipca 2007 roku. Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku. Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio–psycho-społeczne. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej osobie chorej i niesamodzielnej podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym. Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego. Poprzez swoją postawę zawodową popularyzuje zachowania prozdrowotne.

Postępujący proces starzenia się europejskich społeczeństw spowodował zwiększenie zapotrzebowania na świadczenie usług opiekuńczych osobom chorym i niesamodzielnym. Obserwuje się również bardzo niskie zainteresowanie kształceniem w zawodzie pielęgniarki; jest ich z każdym rokiem mniej. Skutkuje to ogromną potrzebą kształcenia w zawodzie opiekun medyczny. To zawód należący do branży medycznej, w której strukturach zachodzą nieustanne przemiany. Branża ta potrzebuje kompetentnych opiekunek i opiekunów, aby Ci świadczyli usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i higieniczne wobec swoich podopiecznych. Istnienie tego zawodu zwiększy efektywność i jakość usług adresowanych do osób niesamodzielnych. Zachodzące procesy demograficzne i starzenie się społeczeństw przyczyniają się do tego, że zawód ten jest poszukiwanym zawodem na rynku pracy zarówno w Polsce jak i za granicą.

PRZEDMIOTY:

opieka nad osobą chora i niesamodzielną; zdrowie publiczne; język obcy zawodowy; zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy; zarys psychologii i socjologii; działalność gospodarcza w ochronie zdrowia; język migowy; zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne i opiekuńcze; działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną.    

ZADANIA I KOMPETENCJE:

nawiązanie i podtrzymanie kontaktu z chorym i jego rodziną; ocena zapotrzebowania chorego na pomoc w zaspakajaniu potrzeb biologicznych; udzielanie pomocy choremu w wykonywaniu codziennych czynności; zapewnienie osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa podczas wykonywania czynności związanych przemieszczaniem się, z zabiegami higienicznymi, spożywaniem posiłków, korzystaniem ze sprzętu rehabilitacyjnego.

WYMAGANIA PSYCHOFIZYCZNE WOBEC KANDYDATÓW:

odporność psychiczna; zrównoważenie emocjonalne; umiejętność szybkiej koncentracji i dekoncentracji; samodzielność; zdyscyplinowanie; spostrzegawczość; wytrwałość; cierpliwość; obowiązkowość; odpowiedzialność.

MIEJSCE PRACY:

Absolwenci mogą podjąć pracę w: zakładach opiekuńczo-leczniczych, oddziałach szpitalnych, hospicjach, specjalistycznych domach opieki społecznej.

Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Z dyplomem absolwent otrzymuje EUROPASS - suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (w języku polskim i angielskim), który określa profil umiejętności zawodowych.