Medyczne Studium Zawodowe im. Polskiego Czerwonego Krzyża

dawniej Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej

 • Wynajem sal szkoleniowych w atrakcyjnych cenach; Tanie noclegi w centrum Poznania

zaufali nam

Newsletter

Zapisz się do newslettera MSZ PCK

Statystyki

 • Visitors:
 • Dzisiaj: 123
  Ogółem: 24982

Asystent osoby niepełnosprawnej

f08.jpg ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - roczny cykl kształcenia - tryb zaoczny - nauka bezpłatna

Kierunek zostanie uruchomiony pod warunkiem złożenia dokumentów przez minimum 25 osób

Nauka w Policealnej Szkole Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych nr 2
 w Poznaniu

Opis zawodu: Zawód Asystent Osoby Niepełnosprawnej został wprowadzony do klasyfikacji zawodów pod numerem 346 [02]: pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej. Asystent Osoby Niepełnosprawnej współpracuje z osobą niepełnosprawną, jej rodziną, pracownikiem socjalnym, pedagogiem, psychologiem, rehabilitantem i innymi specjalistami w celu włączenia podopiecznego w życie społeczne w obszarze rehabilitacji, edukacji i doskonalenia zawodowego, zatrudnienia, czasu wolnego, usług i świadczeń. Miejscem pracy Asystenta jest środowisko zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Treści kształcenia: Kształcenie do zawodu Asystent Osoby Niepełnosprawnej ma charakter interdyscyplinarny. Program kształcenia zawiera 6 bloków programowych. Pierwszym z nich jest blok nauk społecznych: czyli psychologii, pedagogiki, socjologii, kulturoznawstwa, psychoterapii i psychopatologii, polityki społecznej, wybranych zagadnień z metodologii i metodyki pracy socjalnej, aksjologii. Działanie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej powinno opierać się na prawie stąd w programie ujęto zagadnienia prawne pozwalające poznać podstawowe pojęcia prawne, system prawa, prawne podstawy pomocy społecznej, ochrony zdrowia oraz zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W programie znajduje się również blok zawierający zagadnienia medyczne oraz przedmioty związane z rehabilitacją w odniesieniu do różnych grup osób niepełnosprawnych. Słuchacze opanowują podstawy języka migowego. Cechą kształcenia do tego zawodu jest naprzemienność kształcenia teoretycznego i praktycznego. Bogata oferta zajęć praktycznych i praktyk zawodowych umożliwia zdobywanie doświadczeń oraz jest elementem inicjującym proces kształtowania się tożsamości zawodowej.

EUROPASS Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe określa profil umiejętności zawodowych

 • rozpoznawać o analizować sytuację społeczną oraz warunki życia osoby niepełnosprawnej,
 • rozpoznawać symptomy zaburzeń psychofizycznych i udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia,
 • współpracować z osobą niepełnosprawną i zespołem specjalistów w realizacji indywidualnego programu pomocy i rehabilitacji,
 • opracowywać i realizować plan współdziałania z osobą niepełnosprawną,
 • doradzać i pomagać osobie niepełnosprawnej w zaspakajaniu podstawowych potrzeb i rozwiązywaniu problemów,
 • wykonywać podstawowe zabiegi pielęgnacyjne,
 • stosować zasady zdrowego stylu życia,
 • wykorzystywać możliwości rodziny i środowiska sprzyjające usamodzielnieniu i integracji społecznej osoby niepełnosprawnej,
 • zachęcać i pomagać osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z ofert edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i turystycznych,
 • pomagać osobie niepełnosprawnej w załatwianiu spraw urzędowych, prowadzeniu korespondencji i gospodarowaniu środkami pieniężnymi,
 • współpracować z instytucjami, organizacjami, specjalistami i indywidualnymi osobami,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.

Możliwe miejsca pracy to:

 • miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 • stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • Ośrodki Pomocy Społecznej prowadzące działy usług opiekuńczych.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

 • zainteresowania humanistyczne( społeczne , pedagogiczne),
 • umiejętność nawiązywania kontaktów i umiejętności komunikacyjne,
 • spostrzegawczość,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pokonywana przeszkód i ograniczeń w działaniu,
 • zdolności organizacyjne.